top of page

Sudan i samfunnsfag

Kompetansemål etter 10. trinn:

 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Idéer til oppgaver i samfunnsfag:

 • Skriv en tekst hvor du sammenligner Norge og Sudan. Sammenlign geografi, demografi, styresett, (nær) historie, levekår og økonomisk fordeling. Diskuter hvordan de ulike forutsetningene i Norge og Sudan påvirker menneskene som bor i de to landene.

 • Lag en presentasjon/skriv en tekst om hva som har skjedd i Sudan de siste årene, hvorfor det har blitt opptøyer og statskupp, og hva du tror vil skje fremover. Vil det bli fredelig nytt styre og demokrati, eller flere konflikter? Bruk minst to ulike kilder og oppgi disse i teksten/presentasjonen.

 • Sammenlign barnearbeid under den industrielle revolusjon med barnearbeid i dag. Hvor i verden var/er det mest utbredt? Hva slags jobber var/er vanlige? Hva ble/blir gjort for å få en slutt på barnearbeid?

 • Lag en tidslinje over Sudans historie fra koloniseringen i 1882 til i dag.

 • Tegn et kart over Sudan og presenter kartet for klassen/gruppa. Fortell hvor de store byene er, hvor det er fjell, viktige elver, osv. Prøv å forklare hvorfor de store byene ligger der de ligger. Påvirker geografien levekårene i Sudan?

 • Lag en veggplakat med oversikt over Sudans historie som britisk koloni. Svar på følgende spørsmål: Når og hvordan ble Sudan en koloni? Når og hvordan ble de et selvstendig land? Hvordan har styresettet og økonomien vært etter frigjøringen, og hva er de viktigste ressursene til landet? Presenter plakaten for en liten gruppe (3-4 elever).

 • FN-sambandets undervisningsopplegg om landkonflikt er bra, og illustrerer situasjonen i Sudan ganske godt: http://www.fn.no/Skole/Undervisningsopplegg/5-7-trinn/Landkonflikt

Forslag til kameratvurdering av muntlig presentasjon av veggplakat:

 • Du forteller godt om når og hvordan Sudan ble en britisk koloni

 • Du forteller godt om frigjøringen fra Storbritannia

 • Du forteller godt om hvordan landet er i dag (styresett, økonomi, ressurser)

 • Du bruker ikke manus, men kan ha stikkord

 • Eventuelle andre kriterier som klassen blir enige om

bottom of page